dr hab. Maria Parlińska - profesor emerytowany SGGW

Redaktor Naczelny Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego

Członek zagraniczny Łotewskiej Akademii Nauk Rolniczych i Leśnych

Honorowy profesor Uniwersytetu CAH Dronten w Holandii

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Nauk Ekonomicznych

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Zakład Metod Ilościowych

Maria Parlińska, Ph.D. - retired WULS-SGGW professor  

Editor-in-Chief Scientific Journal of WULS-SGGW, Problems of Word Agriculture

Foreign Member Latvia Academy of Agriculture and Forestry Sciences  

Honorary Professor CAH Dronten University Holland  

 

Warsaw University of Life Sciences – SGGW  

Faculty of Economic Sciences  

Department of Agricultural Economics and International Economic Relations  

Division of Quantitative Methods  

 

 ul. Nowoursynowska 166

 02-787 Warszawa

 budynek nr 3, pokój 103A

tel. /fax/: (+48) 22 59 34 129

email: maria_parlinska@sggw.pl

Nowoursynowska 166  

 02-787 Warsaw, Poland  

building 3, room 103A  

 

 

WYKSZTAŁCENIE

EDUCATION

MIEJSCE PRACY, STANOWISKA

ACADEMIC POSITIONS

DYDAKTYKA

TEACHING EXPERIENCE

OBSZAR NAUKOWY

RESEARCH INTERESTS

WYKAZ PUBLIKACJI

PUBLICATIONS

KIEROWANIE LUB UDZIAŁ W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH TEMATY BADAWCZE

RESEARCH PROJECTS AND GRANTS

OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADRY

ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF EDUCATION OF ACADEMIC STAFF

POSIADANE UPRAWNIENIA, UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA

LICENSES, COMPLETED COURSES AND TRAININGS

PEŁNIONE FUNKCJE, CZŁONKOSTWO I STANOWISKA POZA SGGW

OTHER PROFESSIONAL POSITIONS AND ACTIVITIES (OUTSIDE OF THE WULS)

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

HONOURS AND AWARDS

OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS

KONFERENCJE

CONFERENCES

CV

CV