dr inż. Agnieszka PARLIŃSKA

Zastępca Redaktora Naczelnego Zeszytów Naukowych Polityki Europejskie

Koordynator ds. wymiany międzynarodowej studentów

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Ekonomii i Finansów

Katedra Finansów

Zakład Finansów Publicznych, Bankowości i Prawa

 

Agnieszka PARLINSKA, PhD Eng.  

Deputy Editor-in-Chief of European Policies Scientific Notebooks 
International Student Exchange Coordinator

 

Warsaw University of Life Sciences – SGGW 

Institute of Economics and Finance 
Department of Finance 
Division of Public Finance, Banking and Law 

 ul. Nowoursynowska 166

 02-787 Warszawa

 budynek nr 6, pokój A23

tel.: (+48) 22 59 34 194

email: agnieszka_parlinska@sggw.pl

Nowoursynowska 166  

 02-787 Warsaw, Poland  

building 6, room A23   

WYKSZTAŁCENIE

EDUCATION

MIEJSCE PRACY, STANOWISKA

ACADEMIC POSITIONS

DYDAKTYKA

TEACHING EXPERIENCE

OBSZAR NAUKOWY

RESEARCH INTERESTS

WYKAZ PUBLIKACJI

PUBLICATIONS

KIEROWANIE LUB UDZIAŁ W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH TEMATY BADAWCZE

RESEARCH PROJECTS AND GRANTS

GRANTY DYDAKTYCZNE / SZKOLENIOWE

TEAMING / TRAINING GRANTS

POSIADANE UPRAWNIENIA, UKOŃCZONE KURSY, SZKOLENIA

LICENSES, COMPLETED COURSES AND TRAININGS

PEŁNIONE FUNKCJE, CZŁONKOSTWO I STANOWISKA POZA SGGW

OTHER PROFESSIONAL POSITIONS AND ACTIVITIES (OUTSIDE OF THE WULS)

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

HONOURS AND AWARDS

OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS

CV

CV