Statystyczna analiza danych z Excelem

DANE

Wydawnictwo SGGW - KUP TERAZ !!!...

 

 

    Spis treści

    Wprowadzenie

    1. Przedmiot statystyki i organizacja badań statystycznych

            1.1 Przedmiot statystyki

            1.2 Podstawowe pojęcia statystyczne

            1.3 Organizacja statystyki w Polsce

            1.4 Rodzaje badań statystycznych

            1.5 Organizacja badań statystycznych

    2. Opisowa analiza struktury zjawisk masowych

            2.1 Miary średnie

                                    przykład 2.1

                                    przykład 2.2

                                    przykład 2.4

                                    przykład 2.5

            2.2 Miary zmienności

                                    przykład 2.6

                                    przykład 2.7

            2.3 Miary asymetrii

            2.4 Miary koncentracji

                                    przykład 2.9

                                    przykład 2.10

            2.5 Zadania do samodzielnego rozwiązania

                                    zadanie 2.1

                                    zadanie 2.4

                                    zadanie 2.5

                                    zadanie 2.6

    3. Elementy rachunku prawdopodobieństwa

            3.1 Zdarzenia losowe, algebra zdarzeń

            3.2 Definicja i własności prawdopodobieństwa

            3.3 Zdarzenia niezależne, prawdopodobieństwo warunkowe

            3.4 Schemat Bernoullego

            3.5 Zadania do samodzielnego rozwiązania

    4. Zmienna losowa jednowymiarowa i jej rozkłady

            4.1 Pojęcie zmiennej losowej

            4.2 Dystrybuanta zmiennej losowej

            4.3 Rozkład zmiennej losowej skokowej

            4.4 Rozkład zmiennej losowej ciągłej

            4.5 Ważniejsze rozkłady zmiennych losowych

                    4.5.1 Rozkład zero-jedynkowy (dwupunktowy)

                    4.5.2 Rozkład Bernoullego (dwumianowy)

                    4.5.3 Rozkład Poissona

                                    przykład 4.15

                    4.5.4 Rozkład równomierny (jednostajny, prostokątny)

                    4.5.5 Rozkład normalny

            4.6 Zadania do samodzielnego rozwiązania

    5. Rozkłady z próby

            5.1 Rozkład średniej arytmetycznej

            5.2 Rozkład χ2

            5.3 Rozkład t-Studenta

            5.4 Rozkład F Fischera-Snedecora

            5.5 Zadania do samodzielnego rozwiązania

    6. Estymacja nieznanych parametrów populacji

             6.1 Estymacja punktowa

                                    przykład 6.1

                                    przykład 6.2

                                    przykład 6.3

                                    przykład 6.4

            6.2 Estymacja przedziałowa

                    6.2.1 Podstawowe definicje

                    6.2.2 Przedział ufności dla średniej populacji generalnej

                                    przykład 6.5

                    6.2.3 Przedział ufności dla różnicy dwóch średnich

                                    przykład 6.7

                    6.2.4 Przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego

            6.3 Zagadnienia minimalnej liczebności próby

                                    przykład6.10

            6.4 Zadania do samodzielnego rozwiązania

                                    zadanie 6.5

                                    zadanie 6.7

                                    zadanie 6.8

                                    zadanie 6.9

                                    zadanie 6.10

    7. Hipotezy statystyczne

            7.1 Klasyfikacja hipotez statystycznych

            7.2 Hipotezy o średniej populacji generalnej

                                    przykład 7.1

            7.3 Hipotezy o równości średnich dwóch populacji generalnych

                                    przykład 7.3

            7.4 Hipotezy o równości dwóch wariancji

                                    przykład 7.5

            7.5 Hipoteza o zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem teoretycznym określonym przez hipotezę

                                    przykład 7.6

            7.6 Hipotezy o zgodności rozkładów kilku populacji

                                    przykład 7.7

            7.7 Zadania do samodzielnego rozwiązania

                                    zadanie 7.12

    8. Analiza regresji

            8.1 Estymacja parametrów liniowej funkcji regresji

            8.2 Testy istotności dla współczynnika regresji

            8.3 Estymacja oraz testy istotności współczynnika korelacji

                                    przykład 8.1

                                    przykład 8.2

            8.4 Zadania do samodzielnego rozwiązania

                                    zadanie 8.1

                                    zadanie 8.2

                                    zadanie 8.3

                                    zadanie 8.4

    9. Indeksy statystyczne

            9.1 Indeksy indywidualne

                                    przykład 9.1

            9.2 Indeksy agregatowe

                                    przykład 9.2

            9.3 Zadania do samodzielnego rozwiązania

                                    zadanie 9.1

                                    zadanie 9.2

                                    zadanie 9.3

                                    zadanie 9.4

                                    zadanie 9.5

    10. Przygotowanie danych do analizy

            10.1 Tworzenie struktury pliku danych

            10.2 Przekształcanie danych

                    10.2.1 Sortowanie

                                    przykład 10.1

                    10.2.2 Filtrowanie

                                    przykład 10.2

                                    przykład 10.3

                    10.2.3 Parametry częściowe/pośrednie

                                    przykład 10.4

                    10.2.4 Kopiowanie danych z list parametrów częściowych/pośrednich lub arkuszy wynikowych filtrowania

                                    przykład 10.5

    Tablice statystyczne

            TABLICA 1. Rozkład dwumianowy (Bernoullego)

            TABLICA 2. Rozkład Poissona

            TABLICA 3. Dystrybuanta rozkładu normalnego standaryzowanego

            TABLICA 4. Rozkład χ2

            TABLICA 5. Rozkład t-Studenta

            TABLICA 6. Rozkład F Fishera-Snedecora

            TABLICA 7. Wartości krytyczne współczynnika korelacji prostej i wielokrotnej

            TABLICA 8. Rozkład Kołmogorowa – Smirnowa

            TABLICA 9. Wartości krytyczne  testu Dunnetta

            TABLICA 10. Wartości krytyczne testu Duncana

            TABLICA 11. Wartości krytyczne studentyzowanego rozstępu

     Literatura

     Indeks rzeczowy

: 9384