Rola informacji w gospodarce rynkowej na podstawie wybranych rolnych rynków hurtowych

dr Maria Parlińska

Zakład Metod Ilościowych

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Wydział Nauk Ekonomicznych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

e-mail: maria_parlinska@sggw.pl

The role of information in the market economy on the basis of specific agricultural wholesale markets

Maria Parlińska, PhD

Chair of Quantitative Methods

Department of Agricultural Economics and International Economic Relations

Faculty of Economics Sciences

Warsaw University of Life Sciences (SGGW)

166 Nowoursynowska St.

02-787 Warsaw, Poland

e-mail: maria_parlinska@sggw.pl

Streszczenie

 

      Informacja jest zasobem ekonomicznym, niezbędnym w funkcjonowaniu każdej instytucji , a w szerszym znaczeniu państwa i gospodarki narodowej. Możliwości określenia, a także pomiaru zasobów informacyjnych instytucji, społeczeństwa lub gospodarki narodowej są ważnym problemem praktycznym i badawczym.

    Głównym celem pracy było zbadanie praktyki informacyjnej na rynkach hurtowych i oczekiwań producentów rolnych korzystających z ich usług oraz wskazanie problemów, jakie muszą pokonywać uczestnicy rynku dla zdobycia pełnej informacji o procesach tam zachodzących. Badania te przeprowadzono na bazie Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Broniszach i Wielkopolskiej Gildii Rolno - Ogrodniczej S.A. w Poznaniu. W tym problemie oddzielnie rozpatrzono dwa zagadnienia: ocenę systemów dystrybucji informacji na wyżej wymienionych rynkach oraz ocenę oczekiwań odbiorców informacji dystrybuowanej przez te rynki. Badania udowadniają, że praktyka gospodarowania informacją na rynkach hurtowych w Polsce wykazuje asymetrię oraz, że wdrożenie nowoczesnych metod gospodarowania informacją przez producentów rolnych wymaga wcześniejszych dostosowań w zakresie nowych technologii. Zmienia się także rola rynku hurtowego, który przestaje być wyłącznie miejscem sprzedaży produktów, w kierunku zwiększenia oferty o szereg wartości dodanych, w tym również gromadzenia, opracowywania i publikowania informacji pożądanych przez podmioty rynkowe.

     Aktualnie zagadnienie pomiaru informacji jako kategorii ekonomicznej napotyka ciągle na pewne problemy. Brak jest teoretycznych podstaw kwantyfikacji i pomiaru informacji jako kategorii ekonomicznej, gdyż informacja jako kategoria ekonomiczna nie jest mierzona bezpośrednio. Propozycją w tym zakresie jest teoretyczny model systemu informacji dla rynku hurtowego oparty na bazie metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego. Zaletą tej metody jest możliwość jednoczesnego użycia kryteriów, cech mierzalnych i niemierzalnych oraz przedstawienie problemu w postaci modelu hierarchicznego, a co za tym idzie wysoka efektywność w rozwiązywaniu problemów wielokryterialnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż skonstruowany w ten sposób model znajduje już dzisiaj swoje wykorzystanie na badanych rynkach hurtowych. Opisany model wymaga dalszego doskonalenia, ale realizuje założone podstawowe zadanie: w pełni opisuje system dystrybucji informacji dla rynku hurtowego.

 

 

 

Summary

 

      Information is an economic resource, the supply of which is indispensable to the functioning of every institution and to the wider meaning of state and national economy. In order to qualify and measure the information supplies of institutions, societies or national economies, there are very important practical and investigative problems which must first be addressed.

      It was the aim of this work to examine the information practices of wholesale markets and the expectations of agricultural producers. It also examined the acquisition of information regarding the use of distribution channels, and on the type of information that is generated. The investigations were conducted and based on The Warsaw Agricultural and Foodstuffs Wholesale Market at Bronisze (WR-SRH S.A.) and The Wielkopolska Agri-Horticultural Wholesale Market in Poznań (WGRO S.A.). Two issues were considered separately: the issue of systems for information distribution on those markets and the issue of expectations by the recipients of the information that was distributed through these markets.

The investigations prove that the practice of managing information on wholesale markets in Poland is asymmetrical, and that the initiation of modern methods of managing information by agricultural producers requires early adoption of a range of new technologies. The role of the wholesale agricultural market, which is no longer an exclusive location to sell products is changing. into the direction of enlargement the offer in the row of the added values, accumulating, working out and publishing the information, desirable by market subjects. The right marketing creates added value, information made accessible to the buyers makes it easier to sell agricultural products. The enlargement of what is being offered in published information adds value to that market gathering

The question of information measurement as an economic category still encounters certain problems, such as the lack of a theoretical base of quantification and measurement of information, because such a category is not usually measured directly.

The theoretical model of the system of information proposed in the treatise based on the method of the Analytic Hierarchy Process. The advantage of this method is its high efficiency in solving multi-criteria problems through simultaneous use of criteria, measurable and non-measurable variables. Problems can then be analyzed in the hierarchic model. It should be emphasized, however, that a model constructed in this way can already be found in current studies of wholesale markets. The model presented here may require more improvement but it fulfills the basic task: it fully describes the system of the distribution of information on the wholesale market.

 

 

 

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Metodyka badań

    1.1. Cele i hipotezy badawcze

    1.2. Zastosowane metody badawcze

2. Rola informacji we współczesnej gospodarce

    2.1. Informacja w pracach wybitnych ekonomistów

    2.2. Koncepcja inteligentnej organizacji

    2.3. Informacja kategorią ekonomiczną

3. Teoretyczne zagadnienia informacji rynkowej

    3.1. Rola i znaczenie informacji rynkowej

    3.2. Źródła informacji rynkowej w UE i w Polsce

4. Geneza i rozwój rynków hurtowych w Polsce

    4.1. Definicja i funkcje rynku hurtowego

    4.2. Rynki hurtowe w ujęciu historycznym

    4.3. Rozwój instytucji i organizacji rynku rolnego

5. Ocena systemów dystrybucji informacji na wybranych rynkach hurtowych

    5.1. Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Bronisze

        5.1.1. Ogólna charakterystyka rynku

        5.1.2. Misja i cele rynku

        5.1.3. System dystrybucji informacji

    5.2. Wielkopolska Gildia Rolno – Ogrodnicza S.A. Poznań

        5.2.1. Ogólna charakterystyka rynku

        5.2.2. Misja i cele rynku

        5.2.3. System dystrybucji informacji

    5.3. Analiza porównawcza

6. Ocena oczekiwań odbiorców informacji dystrybuowanej przez wybrane rynki hurtowe w świetle badań empiryczych

    6.1. Charakterystyka zbiorowości próbnej

    6.2. Profil uczestnika rynku hurtowego jako użytkownika technologii informacyjno - telekomunikacyjnych

    6.3. Profil uczestnika rynku hurtowego ze względu na rodzaje poszukiwanej informacji

    6.4. Analiza ilościowa badanych zbiorowości ze względu na wiek

    6.5. Podsumowanie

7. Model wyboru źródła informacji przy użyciu metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP)

    7.1. Teoretyczne podstawy Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP)

    7.2. Metoda Delficka

    7.3. Prezentacja wyników badań empirycznych - model systemu informacji dla rynku hurtowego

Podsumowanie i wnioski

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis rysunków

Aneks

    Załącznik 1. Wykaz spółek powołanych do realizacji inicjatywy budowy rynków hurtowych i giełd towarowych z 1996 roku

    Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety anonimowej

    Załącznik 3. Charakterystyka zbiorowości próbnej, dane szczegółowe

    Załącznik 4. Kwestionariusz wywiadu z ekspertem na temat:

    Załącznik 5. Tabela wyników końcowych wywiadów eksperckich prowadzonych metodą procesu Delfickiego

    Załącznik 6. Ekrany i wydruki wynikowe z programu Decision Support Software® Expert Choice v.9.50A05 dla WGRO S.A. Poznań

    Załącznik 7. Ekrany i wydruki wynikowe z programu Microsoft® Office Excel 2003 dla WGRO S.A. Poznań

    Załącznik 8. Ekrany i wydruki wynikowe z programu Decision Support Software® Expert Choice v.9.50A05 dla WRSRH S.A. Bronisze

    Załącznik 9. Ekrany i wydruki wynikowe z programu Decision Support Software® Expert Choice v.9.50A05 dla WRSRH S.A. Bronisze – po powtórnej analizie ocen       ekspertów

Summary

 

DYSTRYBUCJA/ DISTRIBUTION