OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

      Od 1972 do dnia dzisiejszego pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie (1972-1973 – asystent, 1973 – 1980 – starszy asystent, 1980 – 1981 – wykładowca, 1981 – 2009 – adiunkt, 2010 - profesor nadzwyczajny). W latach 1996 – 2002 jako prodziekan wydziału ds. dydaktyki, w latach 2002 – 2005 jako pełnomocnik dziekana wydziału ds. programów europejskich a od 2005 do 2012 roku jako pełnomocnik dziekana wydziału ds. wymiany studentów nawiązała liczne kontakty, rozwinęła i kontynuuje współpracę w zakresie dwustronnej wymiany studentów i pracowników dydaktycznych macierzystego wydziału z pokrewnymi wydziałami wielu uczelni państw EU, co stawia Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW jako przodujący w kraju. Już ponad 1000 studentów Naszego Wydziału ukończyło studia w uczelniach EU, co było i jest dla nich niebagatelnym atutem przy znalezieniu i wyborze właściwego zatrudnienia.

Poza tym:

  - od 2013 redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Problemy Rolnictwa Światowego;

 - od 2013 do 2016 Kierownik Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych  Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych;

 - od 2012 do 2016 przewodnicząca Komisji ds. Współpracy z Ośrodkami Naukowymi, Gospodarczymi i Administracyjnymi, a od 2017 członek tej komisji;

 - od 2012 do 2016 członek Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą;

 - od 2012 do 2016 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów;

 - od 2012 roku ekspert biorący udział w European Social Fund Project in Latvia;

 - od 2011 nadzoruje zespół przygotowujący  sieć uniwersytetów do współpracy w ramach Erazmus Mundus Action;

 - od 2010-2012 Kierownik Zakładu Metod Ilościowych, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych  Stosunków Gospodarczych, Wydział Nauk Ekonomicznych;

 - od 2009 roku do chwili obecnej corocznie  pracuje jako ekspert przy ocenie sieci CEEPUS;

 - od 2007 roku do chwili obecnej corocznie organizuje lub współorganizuje, redaguje lub współredaguje naukowo, prowadzi konferencje lub sekcję tematyczną Międzynarodowych Konferencji Naukowych w Katedrze Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wydziału Nauk Ekonomicznych, SGGW;

 - od 2007 roku do chwili obecnej corocznie prowadzi intensywną działalność na rzecz organizacji Letniej  Szkoły w zakresie Economics , Management and Social Sciences: their application in Rural Development;

- od 2007 przewodniczenie komisjom egzaminacyjnym dyplomów  licencjackich i magisterskich - na bieżąco według potrzeb wydziałowych.

 - opiekun gości zagranicznych wizytujących SGGW;

 - udział w pracach wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 

POWRÓT