OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADRY

 

A.   Pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski:

Lp.

Imię i nazwiska doktoranta

Tytuł pracy doktorskiej

Nazwa jednostki która nadała stopień lub w której otwarto przewód

Rok nadania stopnia/otwarcia przewodu doktorskiego

1.

Anna Skwara

Programowanie polityki rozwoju Polski w dostosowaniu do standardów Unii Europejskiej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych

- / 2010

2.

Marcin Adamczyk

Ekonomiczno-społeczne aspekty handlu internetowego na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży księgarskiej województwa mazowieckiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych

- / 2011

3.

Michał Wielechowski

Deficyt budżetowy i dług publiczny Polski z perspektywy nowej ekonomii politycznej

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych

2016 / 2013

4.

Łukasz Pietrych

Zastosowanie teorii stabilnych alokacji w projektowaniu rynku pracy z uwzględnieniem roli informacji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych

2017 / 2015

5.

Iryna Petrovska

Wykorzystanie chmury obliczeniowej w polskiej gospodarce

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych

- / 2015

6.

Beata Kowalczyk zd. Gzejszczyk

Przystosowania w sektorze rolnym w państwach wstępujących do strefy euro

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych

2019 / 2017

 

B. Pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich:

Lp.

Imię i Nazwisko

Tytuł pracy doktorskiej

Jednostka która nadała stopień

1. 

Aleksandra Górecka

Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej na terenie gmin wiejskich województwa podkarpackiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych

2.

Joanna Chudzian

Wpływ promocji na kształtowanie się zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych

3.

Agata Sielska

Podejmowanie decyzji produkcyjnych w gospodarstwach rolnych przy wielorakości celów

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Zarządzania i Finansów

4.

Ilze Stokmane

Competitiveness and development tendences of the Baltic countries

Latvia University of Agriculture; Faculty of Economics

5.

Rosita Zvirgzdina's

Analytical evaluation of economic aspects of intensifications of the activity of dairies in Latwian rural regions

Latvia University of Agriculture; Faculty of Economics

6. Danuta Żylak Ochrona ubezpieczeniowa sektora turystycznego - studium komparatywne Polska-Chorwacja Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych

7.

Sanda Cingule - Vinogradova

Evaluation of the potential of Southern Latgale and the directions of its development

Latvia University of Agriculture; Faculty of Economics

8. Gabriela Malik Modelowanie zależności pomiędzy cenami produktów rolnych na rynku terminowym z wykorzystaniem funkcji powiązań Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Finansów

9.

Saturnin Lazare Adigaw-E-Touck Adigaw

Contributions à quelques problèmes de modélisation statistique non paramétrique

L'Université de Rouen France

10.

Lāsma Dobele

Social Entrepreneuship Development Possibilities in Latvia

Latvia University of Agriculture; Faculty of Economics and Social Development

11.

Sandija Zeverte-Rivza's Risk evaluation in production of renewable energy in rural enterprises in Latvia Latvia University of Agriculture; Faculty of Economics and Social Development
12 Renata Kubik Efektywność ekonomiczna technik wytwarzania w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Ekonomiczno-Społeczny

13.

Aleksandra Pawłowska

Dekompozycja dochodów gospodarstw rolnych przy wykorzystaniu metody kontrfaktycznej

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych

14.

Natalija Kostrikova

Opportunities for Blockchain Technology Adoption in the Economy of Latvia in the Context of Baltic States Region

Latvia University of Life Sciences and Technologies; Faculty of Economics and Social Development

 

 C. Opieka nad kandydatami do doktoratu:

    1. Beata Grzejszczyk

    2. Maryna Panchenko

    3. Piotr Pomiechowski

 D. Pełnienie funkcji recenzenta rozpraw habilitacyjnych:

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł pracy habilitacyjnej

Jednostka która nadała stopień

1.

Adam Wąs

Modelowanie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych

2.

Agnieszka Sompolska Rzechuła

Ocena jakości życia na poziomie lokalnym na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Nauk Ekonomicznych

3.

Salima Taibi-Hassani

Modelés Prévisionnels et  Elaboration d’Endices: une Approche non Paramétrique

L'Université de Rouen France

4. Robert Pietrzykowski Zróżnicowanie przestrzenne cen ziemi rolniczej w Polsce Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Instytut Ekonomii i Finansów

  E. Udział w kształceniu kadr w ramach studiów doktoranckich:

Lp.

Nazwa jednostki prowadzącej studia doktoranckie

Temat wykładu bądź seminarium

Lata w którym zajęcia się odbyły

1.

Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Mathematical  Statistics

2011 - 2018

2.

Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Seminarium doktoranckie (indywidualne)

2011  - 2018

3.

Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Metody ilościowe w naukach ekonomicznych

2014  - 2018

 

POWRÓT