PEŁNIONE FUNKCJE, CZŁONKOSTWO I STANOWISKA POZA UTH

Jest członkiem w wielu naukowych stowarzyszeniach oraz redakcjach czasopism naukowych:

  - Polskie Towarzystwo Matematyczne; Polskie Towarzystwo Biometryczne - członek zarządu 1992-95, komisji rewizyjnej i komitetu redakcyjnego;

  - Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability;

  - Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu;

  - Polskie Towarzystwo Zarządzania Wiedzą;

  - Studia Universitatis Babes–Bolyai – Oeconomica - Babes-Bolyai University of Cluj Napoca Romania - recenzent naukowy;

  - Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia - członek komitetu redakcyjnego;

  - Electronic Journal of Polish Agricultural Universities (EJPAU) - członek komitetu redakcyjnego;

  - Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego - redaktor naczelny;

  - Management Insight - The Journal of Incisive Analysers - School of Management Sciences, Varanasi India - redaktor naukowy

  Aktywnie działa w światowej organizacji Soroptimist International skupiającej kobiety aktywne zawodowo, której cel stanowi popieranie praw człowieka i umacnianie praw kobiet. Jako organizacja pozarządowa (NGO - Non - governmental) ma status konsultanta przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w związku z tym dostęp do ośrodków ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu, Rzymie, Nairobi i Paryżu oraz prawo do zabierania głosu. Pełnione funkcje: 1996 – 1998 i 2002 – 2004 Prezydentka Klubu, 2006 - 2008  Delegatka Unii Klubów Polskich do Federacji, 2009-2012 Vicegovernor a 2013-2015 Governor Unii Klubów Polskich, 2017- 2019 Kontroler Finansowy Federacji Europejskiej Soroptimist International

POWRÓT