WYKAZ PUBLIKACJI

Rozprawa doktorska: Analiza kanoniczna w zastosowaniu do oceny fenotypowych współzależności i zmienności cech ziemniaka. Maszynopis, SGGW, 1981.

Rozprawa habilitacyjna: Rola informacji w gospodarce rynkowej na podstawie wybranych rolnych rynków hurtowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7583-036-1

Autorka 221 prac naukowych (w tym 132 w języku angielskim), z czego 98 to oryginalne prace twórcze i 21 podręczników  – w wersjach tradycyjnej (papierowej), eBook i witryn internetowych z rodzaju „distance learning”.

Wybrane, oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze :

         • PARLIŃSKA M., PIETRYCH Ł., 2020: Introduction to mathematical economics, Monografia, s. 169, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, ISBN 978-83-7583-993-7

          • PARLIŃSKA M., PARLIŃSKA A., 2020: Informacja we współczesnej gospodarce [w:] monografii: Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii, red. Runiewicz R., Przychocka I., Milewski L., s. 375-388, Wydawnictwo Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa, ISBN 978-83-7627-190-3

          PARLIŃSKA M., JAŚKIEWICZ J., RACKIEWICZ I., 2020: Wyzwania dla rolnictwa związane ze strategią Europejski Zielony Ład w okresie pandemii (dostęp 2020-10-12) [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego tom 20 (XXXV), zeszyt 2, str. 22-36, DOI: 10.22630/PRS.2020.20.2.10

          PARLIŃSKA M., PARLIŃSKA A., 2019: The role of the accident insurance in agriculture for farmers [w:] International Conference on Economic Research : Proceedings book, 24-25th October 2019, Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey / [ed. Harun Uçak]. - Alanya : Alanya Alaaddin Keykubat University, 2019. - S. 42-48 ISBN: 978-605-81058-2-9

          PARLIŃSKA M., POMICHOWSKI P., 2019: Analysis of income disparity of farmer households [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 2019, T. 21, z. 3, s. 332-340 ISSN: 2657-781X
          PARLIŃSKA M., PARLIŃSKA A., 2018: Graph theory and agrobusiness [w:] Rural development and entrepreneurship : production and co-operation in agriculture : proceedings of the International Scientific Conference, 9-11 May 2018, Jelgava, Latvia / [ed. Anita Auzina]. - Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2018. - S. 476-482, ISBN 978-9984-48-292-7

          PARLIŃSKA M., POMICHOWSKI P., 2018: Analiza czynników wpływających na jakość powietrza w wybranych regionach Polski [w:] Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 2018, nr 2, s. 83-91, ISSN 2300-0902

          PARLIŃSKA M., PAGARE A., 2018: Food losses and food waste versus circular economy [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 2018, T. 18 (33), z. 2, s. 228-237, ISSN PRINT 2081-6960, ISSN ONLINE 2544-0659

         PARLIŃSKA M., POMICHOWSKI P., 2018: Analiza handlu międzynarodowego Polski z krajami sąsiadującymi z zastosowaniem modelu grawitacyjnego [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2018, T. 20, z. 5, s. 173-178, ISSN PRINT 1508-3535, ISSN ONLINE 2450-7296

          PARLIŃSKA M., PARLIŃSKA A., 2017: The analysis of crop insurance market in Poland [w:] Proceedings book : International Conference on Food and Agricultural Economics, 27th-28th April 2017, Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey : (full texts-abstracts-posters) / [ed. Harun Uçak]. - Alanya : Alanya Alaaddin Keykubat University, 2017. - S. 82, ISBN 978-605-65814-6-5

          PARLIŃSKA M., PARLIŃSKA A., 2017: The crop insurance systems in Poland towards the EU [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 2017, T. 17 (32), z. 4, s. 228-235, ISSN PRINT 2081-6960, ISSN ONLINE 2544-0659

           PARLIŃSKA M., PETROVSKA I., 2017: Cloud computing and its benefits [w:] Information Systems in Management 2017, Vol. 6, nr 4, s. 309-31, ISSN PRINT 2084-5537, ISSN ONLINE 2544-1728

           PARLIŃSKA M., 2016: Information on the wholesale agricultural market [w:] Materials of the 8th international scientific - practical conference  Ganja, Azerbaijan, T.1., s. 218-220,

        PARLIŃSKA M., HASSANI TAIBI S., 2016: Chosen information systems for agriculture in Poland and France [w:] Economic Science for Rural Development, nr 43, s. 86-91, ISSN PRINT 1691-3078, ISSN ONLINE 2255-9930

        • RADECKI A., KIRYJOW J., RUCZNIEWICZ T., PARLIŃSKA M., BYCZKOWSKI A., GROBELSKA K., GRZYWACZ A., NIEMIROWICZ-SZCZYTT K., OLKUŚNIK S., PODLASKI S., RZEWUSKI J., STĘPKA S., TROPIŁO J., 2016: 200 lat tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od Marymontu do Ursynowa 1816-2016. Księga jubileuszowa. Tom 1. Historia Uczelni. Wydawnictwo SGGW, 2016, ISBN 978-83-7583-674-5

        • RADECKI A., KIRYJOW J., RUCZNIEWICZ T., PARLIŃSKA M., BYCZKOWSKI A., GROBELSKA K., GRZYWACZ A., NIEMIROWICZ-SZCZYTT K., OLKUŚNIK S., PODLASKI S., RZEWUSKI J., STĘPKA S., TROPIŁO J., 2016: 200 lat tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od Marymontu do Ursynowa 1816-2016. Księga jubileuszowa. Tom 2. Historia Wydziałów. Wydawnictwo SGGW, 2016, ISBN 978-83-7583-675-2

       • PARLIŃSKA M., WIELECHOWSKI M., 2016: Założenia Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie finansowej 2014-2020 [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, T. 16 (31), z. 1, s. 177-186, ISSN 2081-6960

       PARLIŃSKA M., POMICHOWSKI P., 2016: Problems of World Agriculture. Evaluation of human capital in selected EU countries using cluster analysis [w:] Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Vol. 16 (31), nr 4, s. 253-259, ISSN 2081-6960

       •  PARLIŃSKA M., PIETRYCH Ł., 2016: AHP jako metoda ekonomii eksperymentalnej [w:] Studia Informatica Pomerania, nr 4, s. 51-59, ISSN PRINT 2451-0424, ISSN ONLINE 2300-410X

      • PARLIŃSKA M., JAŚKIEWICZ J., 2016: Gospodarka cyrkulacyjna w zakresie żywności - konieczność oraz zyski dla sektora i społeczeństwa [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, T. 16 (31), z. 3, s. 121-129, ISSN 2081-6960

       PARLIŃSKA M., PIETRYCH Ł., 2016: Internet as the source of information used in the process of labor resources allocation [w:] Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, nr 331 (85), s. 107-114, ISSN PRINT 2081-0644  ISSN ONLINE 2081-0644

      PARLIŃSKA M., BOROWSKI P.F., KARACABEY E., 2016: Agricultural structures of Poland and Turkey and analysis of agricultural mechanization levels with statistical methods comparatively [w:] Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture (Agricultural and Forest Engineering), nr 67, s. 83-92, ISSN 1898-6730

      • PARLIŃSKA M., WASILEWSKA E.., 2016: Analiza skupień jako przykład zastosowania w ocenie rozwoju regionów [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, nr 1 (20), s. 153-167, ISSN 2391-9167

     PARLIŃSKA M., PIETRYCH Ł., 2016: Process efficiency searching and matching on the labor market in Poland and Portugal - comparative analysis [w:] Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, nr 15 (4), s. 147-155, ISSN PRINT 1644-0757, ISSN ONLINE 2450-047X   

      • PARLIŃSKA M., PETROVSKA I. , 2015: The role of information systems in development of voivodeships in Poland [w:] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics 2015, Vol. 16, nr 2, s. 73-79, ISSN PRINT 2082-792X, ISSN ONLINE 2543-8565

      • PARLIŃSKA M., PIETRYCH Ł. , 2015: Metoda eksperymentu ekonomicznego w teorii stabilnych alokacji [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2015, nr 857 (41), t. 2, s. 55-64, ISSN 2080-4881

      • PARLIŃSKA M., PANCHENKO M., 2015: The importance of transport system development in Cyprus [w:] Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 2015, nr 14 (4), s. 93-102, ISSN PRINT 1644-0757, ISSN ONLINE 2450-047X 

      • PARLIŃSKA M., 2015: Ekonomika informacji na tle rozwoju społeczeństwa globalnego [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 2015, T. 15 (30), z. 1, s. 77-83, ISSN 2081-6960

      • PARLIŃSKA M., PARLIŃSKA A., 2015: Characteristic of family farming in the European Union [w:] Economic Science for Rural Development 2015, nr 38, s. 113-119, ISSN PRINT 1691-3078, ISSN ONLINE 2255-9930

      • PARLIŃSKA M., 2015: Rodzinne gospodarstwa rolne podstawą rozwoju rolnictwa i samoorganizacji społecznych na wsi [w:] Ekonomiczne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, s. 75-88, ISBN 978-83-63503-65-9

      • PARLIŃSKA M., 2015: Systemy informacji rolniczej w Polsce [w:] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej: IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa, s. 471-485, ISBN 978-83-88700-79-8     

      • PARLIŃSKA M., OLIINYK O., SLUIS E., WASILEWSKA EWA., 2015: The international trade in sunflower seed oil of Poland and Ukraine (dostęp 2019-09-21) [w:] Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Economics 2015, Vol. 18, nr 4, # 12, ISSN ONLINE 1505-0297

      •  KOZIOŁ-KACZOREK D., PARLIŃSKA M., 2014: Veryfication of location problem in economic research [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 2014, Vol. 3, nr 302, s. 133-139, ISSN PRINT 0208-6018 , ISSN ONLINE 2353-7663

      •  PARLIŃSKA M., PARLIŃSKA A., REMBIELAK G., 2014: Ocena wykorzystania środków PROW 2007-2013 na ułatwienie startu młodym rolnikom  [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu NR 360 s. 188-197, PRINT 1899-3192 , ISSN ONLINE 2392-0041

      •  PARLIŃSKA M., 2014: Jubileusz Profesora Jana Góreckiego [w:] Agricola 2014, nr 90, s. 28-31, ISSN 1640-4734

      •  PARLIŃSKA M.,  WIELECHOWSKI M., 2014: Teoretyczne aspekty politycznego cyklu koniunkturalnego i budżetowego [w:] Rocznik: Przegląd Zachodniopomorski 2014, R. 29, z. 3, vol. 1, s. 45-54, ISSN PRINT 0552-4245 , ISSN ONLINE 2353-3021

      •  PARLIŃSKA M., SLUIS E., WIELECHOWSKI M., 2014: The euro-zone crisis : overview and impacts on the agricultural sector [w:] Economic Science for Rural Development nr 33, s. 66-73, Latvia University of Agriculture Jelgava, ISSN PRINT 1691-3078 , ISSN ONLINE 2255-9930

      •  BABIAK R.,  PARLIŃSKA M., 2014: Information uncertainty and its impact on economic modeling [w:] Modern problems of national economic development - International scientific-practical conference, s. 50-56, Stavropol State Agrarian University, Slovak University of Agriculture in Nitra, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, ISBN 978-5-9596-1007-4

      •  PARLIŃSKA M., PANCHENKO M., 2014: Portfolio Risk Management in Investment Activity of Banking Sector [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospdarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing nr 11 (60), s. 170-184, Wydawnictwo SGGW Warszawa, ISSN PRINT 2081-3430 , ISSN ONLINE 2544-0640

      •  PARLIŃSKA M., PIETRYCH Ł., 2014: Modelowanie subiektywnej oceny sytuacji finansowej oraz warunków pracy rolników [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu T. 16, z. 3, s. 218-223, SERiA Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Poznań, SSN PRINT 1508-3535 , ISSN ONLINE 2450-7296

•  PARLIŃSKA M., PETROWSKA I.,  PIETRYCH Ł., 2014: Ocena zróżnicowania produkcji mlecznej w Ukrainie z zastosowaniem wielowymiarowych metod statystycznych [w:] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics 2014, Vol. 15, nr 4, s. 2082-792X, ISSN PRINT 2543-8565

      •  PARLIŃSKA M. 2013: The Influence of Statistics for the Science [in] Статистические Методы и Инструметы в Финансово - Экономических Исследованиях ,s. 3 - 6., ФГOУ ВПO Ставропольский Государственный Аграрный Университет.

      •  GONIAJEVA M., PARLIŃSKA M., PETROVSKA I., 2013: Students as customers of Statistical Information [in:] Statistics yesterday, today, tomorrow, T. 1, s. 11-16., ФГOУ ВПO Ставропольский Государственный Аграрный Университет.

      •  PARLIŃSKA M., 2013: Problemy rolnictwa światowego T. 13 (XXVIII), z. 3 / Scientific Journal - Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture: Redaktor naczelny.

      •  FESYUK N., PARLIŃSKA M., 2013:  Wykorzystanie środków UE na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 2013, T. 13 (28), z. 3, s. 76-87, ISSN 2081-6960

•  PARLIŃSKA M., 2013: Systemy informacji rolniczej w Polsce [w:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : IX Kongres Ekonomistów Polskich : Warszawa, 28-29 listopada 2013 r. [Dokument elektroniczny]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - 9 s., ISBN 978-83-88700-71-2

•  BABIAK R., HYZ A., FRANGOS Ch. PARLIŃSKA M., 2013: Screening and risks of information asymmetry [w] Proceedings of the 3rd International Conference: quantitative and qualitative methodologies in the economic and administrative sciences : (QMEAS 2013), Athens, Greece, 23-24 May 2013. - Athens, 2013. - s. 65-70, ISBN 978-960-98739-4-9

•  PARLIŃSKA M., PIETRYCH Ł., 2013: Zastosowanie metody ANP do wyboru pakietu rolnośrodowiskowego w wybranym gospodarstwie [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, z. 4, s. 321-326, ISSN PRINT 1508-3535, ISSN ONLINE 2450-7296

•  PARLIŃSKA M., Van der SLUIS E., 2013: A broad economic overview of the Eurozone crisis (dostęp 2019-09-21) [w:] CHOICES The Magazine of Food, Farm, and Resource Issues 2013, Vol. 28, nr 2, 6 s., ISSN 2162-2884

•  PARLIŃSKA M., 2013: Informacja jako zasób ekonomiczny [w:] 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie : nauki ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2013. - S. 109-115, ISBN 978-83-7583-441-3

•  PARLIŃSKA M.,  PETROVSKA I., 2013:  Role of information in agritourism (comparison of two regions - Mazowieckie voivodship and Kiev region) [w:] Economic Science for RuralDevelopment. Proceedings of the International Scientific Conference 2012, nr 27, s. 174-178.

•  PARLIŃSKA M., PIETRYCH Ł., 2013: The role of information systems in logistic enterprices  [w:] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics 2013, Vol. 14, nr 2, s. 139-147, ISSN PRINT 2082-792X, ISSN ONLINE 2543-8565

•  PARLIŃSKA M., 2013: Profesor Henryk Manteuffel (1944-2013) [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 2013, T. 13 (28), z. 2, s. 5-7, ISSN 2081-6960

•  PARLIŃSKA M., PIETRYCH Ł., 2013: Zastosowanie metody AHP do wyboru inwestycji w gospodarstwie rolnym  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 1, s. 363-369

PARLIŃSKA M., PIETRYCH Ł., 2013: Theory of auction on the example of the tender procedure organised by the ANR agency [w:] Economic Science for Rural Development 2013, nr 30, s. 190-193, ISSN PRINT 1691-3078, ISSN ONLINE 2255-9930

•  PARLIŃSKA M.,  PETROVSKA I., 2012:  Role of information in agritourism (comparison of two regions - Mazowieckie voivodship and Kiev region) [w:] Economic Science for RuralDevelopment. Proceedings of the International Scientific Conference 2012, nr 27, s. 174-178,

•  GRZESZCZYK B., PARLIŃSKA M.,  2012: Produkcja i ceny wybranych owoców oraz warzyw w latach 2001-2011 [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 8, s. 88-94.

•  GÓRECKA A., MISIEJUK M., PARLIŃSKA M.,  2012:  Transportation service satisfaction  – case study of shipping contractor ofagrofish" company  (dostęp 2019-09-21) [w:] Electronic Journal of PolishAgricultural Universities. Economics  2012, Vol. 15, nr 3, #4.

•  PARLIŃSKA M., PIETRYCH Ł., 2012: Zastosowanie metody AHP do wyboru inwestycji w gospodarstwie rolnym  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2012, T. 14, z. 1, s. 363-369.

•  PARLIŃSKA M.,  SOTNIKOVA Â.,  TSYMBALENKO T., 2012:  Prognozirovanie odnomernyh raspredelenij urožajnosti s ispol’zovanie vozmožnostej Excel [w:] Vzaimodejstviefinansovogo i bankovskogo sektorov èkonomiki : sbornik naučnyh trudov po meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (Stavropol’, 21-22 iûnâ 2012 goda). - Stavropol’, 2012. - S. 174-181.

•  KOZIOŁ-KACZOREK D., PARLIŃSKA M.,  2011: Zmienne decydujące o wartości rynkowej nieruchomości rolnej z zastosowaniem AHP  [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, T. 13, z. 2, s. 236-239.

•  PARLIŃSKA M., PIETRZYKOWSKI R. 2011: Statystyka i ekonometria realizowane na kierunkach ekonomicznych w świetle obowiązujących standardów nauczania [w:] Didactics ofMathematics 2011, nr 8 (12), s. 113-118.

•  PARLIŃSKA M., PETROVSKA I., 2011: AHP model for investors decision making process [w:] 4th International Conference " Entrepreneurship in the Global Environment : NewChallenges in the Post-Crisis Era" : Oktober, 13-14 2011 : Preveza, Greece. - Preveza, Greece, 2011. - S. 126-132.

•  PANCHENKO M., PARLIŃSKA M., 2011: Doświadczenia Ukrainy w realizacji funkcji równomiernego rozwoju [w:] Budżet zadaniowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką narodową / pod red. Agnieszki Siedleckiej. - Biała Podlaska : Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, 2011. - S. 184-192.

•  DAREEV G., PARLIŃSKA M., 2011: Applications of production function in agriculture (dostęp 2019-09-21) [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych. Vol. 12, nr 1 / ed. Bolesław Borkowski. - Warszawa, 2011. - S. 119-123.

•  PANCHENKO M., PARLIŃSKA M., 2011: Sektor ochrony środowiska w celowym programie państwa na Ukrainie [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospdarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2011, nr 6 (55), s. 80-87.

•  DAREEV G., PARLIŃSKA   M.,  2011:  The  agricultural   production  in  mathematical models  (dostęp 2019-09-21) [w:] Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of WorldAgriculture 2011, Vol. 11 (26), nr 3, s. 73-77.

•  PARLIŃSKA M., PETROVSKA I., 2011: Employees selection with use AHP [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2011, T. 13, z. 6, s. 161-163.

•  PARLIŃSKA M., WIELECHOWSKI M., 2011: Economic situation of the United States of America in 2009-2010 and the condition of the US agriculture [w:] Economic Science for RuralDevelopment. Proceedings of the International Scientific Conference 2011, nr 26, s. 142-148.

•  PARLIŃSKA M. 2011: Rola informacji w agrobiznesie [w:] Wieś Jutra 2011, nr 5/6, s. 32-33.

•  PARLIŃSKA M., TSYMBALENKO  T., TSYMBALENKO O. , 2011: Social and Economic Formation of Stavropol (in Notes of Statistician Bentkovsky J.V.) [w:] Transformation of the Region in the Context of Economic Development Globalization. Internationl Theoretical and Practical Conference. Volume 1, p. 8-15. Ministry of education and science of the RussianFederation Moscow.

•  PARLIŃSKA M., TSYMBALENKO O. 2010: Information systems in agribusiness. [w:] Actual Problems of Development of Modern Economy s. 9-13. Agrus Stavropol Russia.

•  PARLIŃSKA M. 2010: The strategic sources of information for agribusiness enterprise. [w:] Croos-Border Initiatives to Facilitate Economic and Social Development in the V4 Countries and in Ukraine - Proceedings s. 42-47.Szent Istvan University, Gödöllő, Hungary.

•  REMBIELAK - VITCHEV G., CONWAY T., PARLIŃSKA M. 2009: Polish Student Recruitment to UK Universities: Push versus Pull Factors and their Marketing Implications. [w:] Global Competitiveness in Higher Education: New Marketing Challenges for Research and Practice - Proceedings of Fourth International Conference on Higher Education Marketing s. 113-128.Universidade do Minho, Guimarães, Portugal - eBook.

•  PARLIŃSKA M., UCAK H. 2009: Polish Agriculture Before and After Accession to the European Union. [w:] International Symposium on the Multifaceted Development of Civil Society Dialogue between EU and Turkey - Proceedings s. 202-215. Publication Number: 5 Akdeniz Universitesi Antalya.

•  PARLIŃSKA M., PARLIŃSKI S. 2009: Information system on agricultural markets in Poland. [w:] Teoretičeskie, metodologičeskie i praktičeskie problemy razvitiâ ekonomiki regiona = Theoretical, methodological and practical problems development region’s economy. - Stavropol, 2009. - s. 275-288.

•  PARLIŃSKA M., PARLIŃSKI S. 2009: Information system on agricultural markets in Poland. [w:] Teoretičeskie, metodologičeskie i praktičeskie problemy razvitiâ ekonomiki regiona = Theoretical, methodological and practical problems development region’s economy. - Stavropol, 2009. - s. 275-288.

•  PARLIŃSKA M. 2009: Information of the agricultural wholesale markets in the EU. [w:] Teoretičeskie, metodologičeskie i praktičeskie problemy razvitiâ ekonomiki regiona =Theoretical, methodological and practical problems development region’s economy. - Stavropol, 2009. - s. 268-275.

•  PARLIŃSKA M., ADAMCZYK M. 2009: Efekty ekonomiczne zarządzania wiedzą w organizacji na bazie "Distance Seminar". [w:] Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 2009, Vol. 19, s. 155-164.

•  PARLIŃSKA M., ADAMCZYK M. 2009: Efekty ekonomiczne zarządzania wiedzą w organizacji na bazie "Distance Seminar". [w:] Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą 2009, Vol. 19, s. 155-164.

•  PARLIŃSKA M., WIELECHOWSKI M. 2009: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa.  [w:]  Problemy rolnictwa światowego, s. 152-163. Zeszyty Naukowe SGGW Warszawa Tom 8 (XXIII). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M., BEZAT A. 2009: Wykorzystanie środków w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006. [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 11, z. 4, s. 240-245.

•  PARLIŃSKA M., 2008: Rola informacji w gospodarce rynkowej na podstawie wybranych rolnych rynków hurtowych. (dostęp 2019-09-21) Wydawnictwo SGGW, WARSZAWA, ISBN 978-83-7583-036-1.

•  PARLIŃSKA M., Pomaska A. 2008: Szanse wykorzystania e-learningu w edukacji w nawiązaniu do obszarów wiejskich. [w:] Problemy rolnictwa światowego, s.344-349. Zeszyty Naukowe SGGW Warszawa Tom 4 (XIX). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M., BEZAT A. 2008: Efficiency of  the Polish Wholesale Markets  – Validation based on the Data Envelopment Analysis. [w:] Roczniki Naukowe  SERiA, Vol. X, No.5, s.122-124. Warszawa – Poznań – Lublin.

•  PARLIŃSKA M., BEZAT A. 2007: EAN code as a part of effective traceablity on example of wholesale markets [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2007, T. 9, z. 4, s. 133-137.

•  PARLIŃSKA M. 2007: Informacja i jej znaczenie dla rozwoju agroturystyki. [w:] Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, s.412-419. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M., UCAK H.. 2007: The production trends of fruits and vegetables in EU and China – chinesse effect. [w:] Competitiveness and European Integration, s.70-76. Printed by Economics Faculty,  Babey’s Bolays University of Cluj Napoca, Romania.

•  PARLIŃSKA M., SZCZEPAŃSKI P. 2007: Historia edukacji na odległość. [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty e-learningu, s.84-93. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M., PARLIŃSKI S. 2007: New possibilities in distance learning. [w:] E-learning in modern education, s. 67-76. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M., ADAMCZYK M. 2006: Prognoza liczby emitowanych kart płatniczych. [w:] Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 60 (2006), s. 289-299. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 2006: Zarządzanie Informacją w Przedsiębiorstwie.[w:] Acta Agraria et Sivestria, Section of Economy 47, s.331-342. Kraków.

•  CUMBER C.J., RICKERL D.H., BROOKS A., PARLIŃSKA M., SAWICKA J. 2005: The Evolution of Women’s Work: Global Women’s Issues. [w:] INTERNATIONAL JOURNAL OF CASE METHOD RESEARCH & APPLICATION, Volume XVII, Issue No. 4, s.558-568.

•  PARLIŃSKA M. 2005: The possibility  of learning on the base of educational projects of UE (the WAU case). [w:] Monografii: The impact of European integration on the national economy; serie Quantitative Economics, s. 195-200. Printed by Economics Faculty,  Babey’s Bolays University of Cluj Napoca, Romania.

•  PARLIŃSKA M. 2005: Hierarchy of Decision Making Process. [w:] Monografii:  Studia Universitatis Babes-Bolyai; Oeconomica, s. 73-78. Printed by Economics Faculty,  Babey’sBolays University of Cluj Napoca, Romania.

•  PARLIŃSKA M., WOŹNIAKOWSKI M. 2005: Zastosowanie metody AHP w badaniu firmowych stron WWW. [w:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych – V, s. 300-316. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M., Niedźwiecki. M. 2004: Integracja usług bankowych w jednoczącej się Europie. [w]: Metody Ilościowe w badaniach ekonomicznych, s.228-236. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 2004: Rola i znaczenie informacji w przedsiębiorstwie; [w]: Zarządzanie Wiedzą - Istota Współczesnych Organizacji Inteligentnych, s. 65-70. Zakład Wydawniczy DrukTur, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 2004: Informacja na rynkach hurtowych w kontekście Euroregionów. [w:] Rozwój obszarów przygranicznych w kontekście funkcjonowania Euroregionów, s.111-118. Wydawnictwo PWSZ, Biała Podlaska.

•  PARLIŃSKA M., PARLIŃSKA A. 2004: Ocena sytuacji na polskim rynku ubezpieczeń. [w:] Status kobiet w ubezpieczeniach, s. 256-266. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

•  PARLIŃSKA M., SAWICKA J. 2004:  The Socioeconomic Situation of Women in Rural Areas in Poland. [w:] Gender and Economic Opportunities in Poland: Has Transition left Women Behind ?, s.111-126. The World Bank,  Poland, Warsaw Office.

•  PARLIŃSKA M., NIEDŹWIECKI G. 2004:  Integracja usług bankowych w jednoczącej się Europie, s.228-236. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 2003: Informacja i jej rola w epoce cywilizacji informacyjnej. [w:] Refleksje u progu XXI wieku, s:165-170. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M., PARLIŃSKA A. 2003: Internet jako medium marketingowe. [w:] Marketing w strategiach rozwoju sektora rolno – spożywczego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 2003: System of Information on Agriculture and Rural Areas. Common Tasks, Aims and Need for Statistics and Institutions and Organizations. [w:] Acting in Area of Agriculture part 12, s.129-140. Published by the Central Statistical Office of Poland.

•  PARLIŃSKA M., PARLIŃSKI S. 2003:  The internet in the agricultural sector. [w:] Proceedings Volume II of the 4th Conference of the European Federation for Information Technology in Agriculture, Food and Environment, s.851-859. Debrecen Budapest, Hangary.

•  PARLIŃSKA M. 2003: Logistyka w Agrobiznesie. [w:] Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 48, s.173-183. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 2002: Informacja  bazą dla przedsiębiorczości młodzieży., s.152-159. WSE, Warszawa, Druk Tur.

•  PARLIŃSKA M. 2002: Rola Informacji w Agroturystyce. [w:] Materiały z IV Litewsko-Polskie Seminarium Naukowe z cyklu: Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, s.153-159. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M., PARLIŃSKA A. 2002: Funkcjonowanie wybranych produktów ubezpieczeniowych. [w:] Materiały z Konferencji: Statut Kobiet w Ubezpieczeniach, s.25-30. Akademia Ekonomiczna im Karola Adamieckiego w Katowicach.

•  PARLIŃSKA M. 2002: Polityka Unii Europejskiej dotycząca zagospodarowania gruntów nieużytkowanych rolniczo. [w:] Zagospodarowanie gruntów nieużytkowanych rolniczo, s.175-182. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M., GRABOWSKA A. 2002: The integrated farming supported by information technology. [w:] Materiały z Konferencji:  Fifth IKSA European Symposium: Farming and Rural System Research and Extension Local Identities and Globalization, s. 837-845. Florence, Italy.

•  PARLIŃSKA M., GRABOWSKA A. 2002: Information Technology in Integrated Farming. (dostęp 2019-09-21) [w:] Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2002 Volume 5, Issue 1, Series Economics. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

•  PARLIŃSKA M., PARLIŃSKA A. 2002: Struktura bezrobocia. [w:] Materiały  z Konferencji: Rozwój lokalnych rynków pracy, s.33-45. Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Jarocinie.

•  PARLIŃSKA M. 2002: Perspektywy podejmowania nauki, studiów przez młodych Polaków w Unii Europejskiej. [w:] Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Materiały z II Międzynarodowego Kongresu „Młodzież ku zjednoczonej Europie”, s.152-159. Wyższa Szkoła Ekonomiczna Białystok.

•  PARLIŃSKA M. 2002: Zainteresowanie kredytami wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. [w:] Perspektywy kredytowania rolnictwa przez Bank Gospodarki Żywnościowej, s. 137-145. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 2001: Przedsiębiorczość jako podstawa rozwoju lokalnego. [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, Zeszyt 78, s.595-601. Kraków.

•  PARLIŃSKA M. 2001: Rola Informacji w Agroturystyce. [w:] Materiały z III Litewsko-Polskie Seminarium Naukowe z cyklu: Problemy rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, s. 157-162. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M., PODSTAWKA M. 2001: Poland Situation in Agriculture. [w:] Agriculture in Poland and Albania, Kεiµεva 03, s.3-15. Technological Educational Institute of Thessaloniki.

•  PARLIŃSKA M. 2001: Problem bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej. [w:] Materiały z Konferencji: Rynek Pracy i jego przemiany, s.69-73. Koźmin Wielkopolski

•  PARLIŃSKA M., GRABOWSKA A. 2000: A single currency in The European Community.  [w:] Materiały  z Konferencji: The 7th Economic Congress. Thessaloniki, Grecja.

•  PARLIŃSKA M. 2000: Audiovisual Multimedial Materials in Education. [w:] The Bangkok International Conference on Graduate Education Towards year 2010, s.79-81. Proceedings –Kasetsart University of Bangkok.

•  PARLIŃSKA M. 2000: Servicios bancarios basados en la tecnica de computacion moderna. [w:] III Seminario Internacional: Banca Espanola y Polaca y su funcionamiento ante laintegracion con El mercado Unico Europeo, Alicante, Espana, s.120-133. Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 2000: Wymogi Unii Europejskiej w zakresie informacji rolniczej na przykładzie wybranych rynków. [w:] Ekonomika i organizacja Gospodarki Żywnościowej – Zeszyty Naukowe SGGW nr 40/2000 s.171-181. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 2000: Analiza bezrobocia na przykładzie wybranych miejsc w Polsce. [w:] Statystyka w badaniach naukowych, s.22-28. StatSoft Polska, Kraków.

•  PARLIŃSKA M., MIZGALSKA K. 2000: Problemy rynku pracy w Polsce na przykładzie Rejowca Fabrycznego (powiat chełmski, woj. lubelskie). [w:] Materiały z Konferencji: Formy i  metody kształcenia jako sposoby zapobiegające bezrobociu - część I, s.45-55. Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, ZKZ w Jarocinie, , Wydawnictwo ARRA Kalisz.

•  PARLIŃSKA M., SZCZUPAK L. 2000:  Usługi bankowe oparte na współczesnej technice komputerowej. [w:] III Sympozjum Międzynarodowe: Banki Hiszpanii i Polski oraz ich funkcjonowanie w warunkach integracji z Unią Europejską, Alicante, Hiszpania, s. 32-45. Wydawnictwo Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 2000: Rynek pracy w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską. [w:] Materiały z Konferencji: Formy i metody kształcenia jako sposoby zapobiegające bezrobociu - część II, s.26-37. Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, ZKZ w Jarocinie, , Wydawnictwo ARRA Kalisz.

•  PARLIŃSKA M. 2000: Polska wieś na wakacje. [w:] Materiały z Konferencji: Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników, s.106-112. WydawnictwoSGGW Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 1999: Integracja przedmiotów matematyka, statystyka i ekonometria w świetle wymagań Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. [w:] Materiały z Konferencji: Dydaktyka informatyki i przedmiotów matematyczno-statystycznych w uczelniach rolniczych, s.167-177. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 1999:  Information Systems Supporting Decisions. [w:] Materiały z Konferencji: International Conference - Agrarian Prospects VIII” on the Agrarian Sector Competitiveness and Integration Processes in Prag Czech Republik – Sbornik Praci z mezinarodni vedecke konference, s.677-680.  Praha.

•  PARLIŃSKA M., SAMOYLOVA L. 1998:  Regulation in agro-industrial sector in Poland and the Kaliningrad region of Russia. [w:] Materiały seminaryjne z Yale University: TübingenSummer Seminar on Institutional Requirements for Emerging Markets in Russia, Eastern Europe and the CIS.

•  PARLIŃSKA M. 1998:  Public Administration Aspects of Polish Agriculture before Accession of Poland to EU. [w:] Materiały seminaryjne z Yale University: Tübingen Summer Seminar on Institutional Requirements for Emerging Markets in Russia, Eastern Europe and the CIS.

•  PARLIŃSKA M. 1998: Changes in Teaching of the Economics Subjects at Faculty of the Agricultural Economics in Warsaw Agricultural University. [w:]

-     Materiały z  semiarium: Framework of Agriculture and Food Production in Poland and Germany. Faculty of Agriculture University of Bonn, s.16-21. Bonn.

-     Materiały z  Konferencji: Society’s Expectations of European Agriculture: The Catalytic Role of Agricultural Education – 4th European Conference on higher Agricultural Education, s.189-191. Moscow, Russia.

•  PARLIŃSKA M. 1998: Usługi bankowe oparte na współczesnej technice komputerowej. [w:] Banki Hiszpanii i Polski oraz ich funkcjonowanie w warunkach integracji z Unią Europejską,  III Seminarium Międzynarodowe Alicante - HISZPANIA, s. 32-44, ISBN 83-87-66-73-6.

•  PARLIŃSKA M. 1997:  New Programs for Teaching Statistics in the Faculty of Agricultural Economics at Agricultural University of Warsaw. [w:] The Importance of Mathematical Subjects in Educational Programmes and Research at Agricultural Universities and Agricultural Faculties of Universities, s.107-110. Faculty of Economics and Organization of Food Economy, Department of Mathematical Statistics, Agricultural University of Szczecin.

•  PARLIŃSKA M. 1997:  Komputerowe wspomaganie procesu nauczania statystyki. [w:] Materiały z Konferencji: Metodyka zastosowań informatyki w dydaktyce i pracach badawczych, s.117-125. Uniwersytet Szczeciński.

•  PARLIŃSKA M. 1997:  Agroturystyka w Danii. [w:] Materiałach z Konferencji: Agro i ekoturystyka szansą dla gminy polskiej, s.154-161. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

•  PARLIŃSKA M. 1996:  Wybrane metody statystyczne usprawniające efektywność badań w rolnictwie i gospodarce żywnościowej. [w:] Zeszyty Naukowe SGGW Nr 1/1995, s.207-215. Wydawnictwo SGGW Warszawa.

•  PARLIŃSKA M.,  DERDA M., KLUZA A., WIERZBICKI M.: 1994: Teaching in Econometrics, Statistic and Informatics at the Faculty of Agricultural Economics at Warsaw Agricultural University. [w:] Materiały z Konferencji:  Changes in the Teaching of economic subjects in European Agricultural Universities, s. 172-181. Obory. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Wybrane podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczne:

 •  PARLIŃSKA M, PARLIŃSKI J. 2018: Statystyczna analiza danych z Excelem. Wydanie 2 poprawione i uzupełnione,  Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ISBN 978-83-7583-315-7:

•  PARLIŃSKA M, PARLIŃSKI J. 2011: Statystyczna analiza danych z Excelem. (dostęp 2019-09-21) Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ISBN 978-83-7583-315-7:

•  PARLIŃSKA M, PARLIŃSKI J. 2011:  Statystyczna analiza danych z Excelem – ebook. (dostęp 2019-09-21) Agencja Usług Informatycznych, Warszawa - nakład 2000 egz., zasięg ogólnoświatowy.

•  PARLIŃSKA M., TSYMBALENKO T., TSYMBALENKO O. 2010: Statistical Methods in Economics. (dostęp 2019-09-21) Warsaw University of Life Sciences Press;

•  MARIŠOVÁ E, HRABÁNKOVÁ M., PARLIŃSKA M., SCHWARCZ P., RUMANOVSKÁ L., MILOTOVÁ B., CHRENEKOVÁ M, GECÍKOVÁ I., ŠKODOVÁ-PARMOVÁ D., PARLIŃSKA M., TYRAN E., BACSI Z., ZEMANKOVICS F., PÍSEČKA J. 2010: European Union Public Administration and Development Policies and Variations in V-4 Countries. Slovak University of Agriculture in Nitra.

•  PARLIŃSKA M, PARLIŃSKI J.:  Badania statystyczne z Excelem. (dostęp 2019-09-21) Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ISBN 978-83-7244-888-0:

-   2003: Wydanie I – nakład 500 egz., zasięg ogólnoświatowy;

-   2007: Wydanie II – poprawione i uzupełnione - nakład 1000 egz., zasięg ogólnoświatowy.

•  PARLIŃSKA M, PARLIŃSKI J. 2003:  Badania statystyczne z Excelem – ebook. (dostęp 2019-09-21) Agencja Usług Informatycznych, Warszawa:

-   2003: Wydanie I – nakład 2000 egz., zasięg ogólnoświatowy;     

-   2007: Wydanie II – poprawione i uzupełnione – nakład 2000 egz., zasięg ogólnoświatowy.

·         PARLIŃSKA M. 2002: Dystrybucja Informacji w Wirtualnym Środowisku. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

•  PARLIŃSKA M., PARLIŃSKI J., WASILEWSKA E.: Statystyka matematyczna dla ekonomistów. (dostęp 2019-09-21) Agencja Usług Informatycznych, Warszawa:

-   1999: Skrypt multimedialny CD;

-   1999: Witryna internetowa z rodzaju 'distance learning'. http://www.parlinski.pl/stat/skrypt.html - zasięg ogólnoświatowy.

•  PARLIŃSKA M, PARLIŃSKI J. 1999:  Tablice statystyczne. (dostęp 2019-09-21) Agencja Usług Informatycznych, Warszawa:

-   1999: Podręcznik multimedialny CD..

-   1999: Witryna internetowa z rodzaju 'distance learning'. http://www.parlinski.pl/stat/tablice.html - zasięg ogólnoświatowy;

•  PARLIŃSKA M., WASILEWSKA E.: Statystyka matematyczna dla ekonomistów. Wydawnictwo SGGW Warszawa:

-   1998: Wydanie I;

-   1999: Wydanie II - poprawione i uzupełnione.

•  PARLIŃSKA M. Podstawy statystyki. MBA Zarządzanie w Agrobiznesie, Wydział Ekonomiczno – Rolniczy. Wydawnictwo SGGW Warszawa:

-   1996: Wydanie I;

-   1997: Wydanie II - poprawione i uzupełnione.

Wybrane inne publikacje:

•  PARLIŃSKA M.,  BARTEL L. 1995: Size of the sea troute (salmo trutte L.) eggs based on the investigation of seven Polish rivers. [w:] Archives of Polish Fisheries, vol. 3, Fasc. 1, s 5-18.

•  PARLIŃSKA M.,  WIŚNIOWOLSKI W. 1990: Propozycje systemu gromadzenia danych o gospodarce rybackiej w rzekach i zbiornikach wodnych. PWRiL Warszawa.

•  BARTEL L., PARLIŃSKA M. 1990: Distribution, migrations anti growth of tagged sea trout released into the catchment  area of polish rivers. [w:] Council for the Exploration of the sea - Anadromous and Catadromous Fish Committee.

•  PARLIŃSKA M.,  MĄDRY W. 1989: Zastosowanie metod Haymana - Jinksa do oceny zmienności genetycznej mieszańców z krzyżowań diallelicznych. [w:] Zeszyty Problemowe Postępów Nauk  Rolniczych Nr 382, s.35-41.

•  DUTKIEWICZ M., GARWACKI S., DĄBROWSKI J., PARLIŃSKA M. 1989: Ocena udziału autonomicznego układu nerwowego w regulacji produkcji żółci u owiec. [w:] Materiały z VII Kongresu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

•  DUTKIEWICZ M., GARWACKI S., PARLIŃSKA M., REDEL S. 1988: Daily bile production including its circadian fluctuations in sheep fasted or fed ad libitum. [w:] Animal Science Papers and Reports 1, s.83-93.

•  DUTKIEWICZ M., GARWACKI S., PARLIŃSKA M. 1987: Bile production and its circadian fluctuation in sheep fed and starved. [w:] Acta Physiologica Polonica - An Official Journal of the. Polish Physiological Society Vol. 38.

•  MIĘTKIEWSKA Z., KALEMBASA S., PARLIŃSKA M. 1987: Wpływ terminów stosowania wapna, nawożenia mineralnego i obornikiem na występowanie ospowatości bulw ziemniaka. Ochrona Roślin.

•  PARLIŃSKA M. 1985: The power of the test for the Hypothesis about the accidental behaviour of individuals in a group. [w:] Materiały z V Pannonian Symposium of Mathematical Statistic. Węgry,  Budapeszt.

•  PARLIŃSKA M., WAJS R., WOJCIK A.R. 1984: Testowanie hipotezy o przypadkowym zachowaniu się osobników w grupie. [w:] Materiały z XIV Colloquium Metodologicznego z Agrobiometrii PAN.

•  PARLIŃSKA M., UBYSZ-BORUCKA L. 1984: Some Multivariate Estimations of Genetic Parameters. [w:] Mitteilungsblatt Osterreichische Statistische Gesellschaft Nr 55./56.

•  PARLIŃSKA M., UBYSZ-BORUCKA L. 1983: Propozycja adaptacji analizy kanonicznej do oceny rodów ziemniaka. [w:] Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych Nr 290.

•  PARLIŃSKA M, 1981: Analiza kanoniczna w zastosowaniu do oceny fenotypowych współzależności i zmienności cech ziemniaka. [w:] Materiały z XI Colloquium Metodologicznego z Agrobiometii PAN. 

POWRÓT