POWRÓT

Statystyczna analiza danych z Excelem

Spis treści

Wprowadzenie

1    Przedmiot statystyki i organizacja badań statystycznych

                  1.1       Przedmiot statystyki

                  1.2       Podstawowe pojęcia statystyczne

                  1.3       Organizacja statystyki w Polsce

                  1.4       Rodzaje badań statystycznych

                  1.5       Organizacja badań statystycznych

2    Opisowa analiza struktury zjawisk masowych

                  2.1       Miary średnie

                  2.2       Miary zmienności

                  2.3       Miary asymetrii

                  2.4       Miary koncentracji

                  2.5       Zadania do samodzielnego rozwiązania

3    Elementy rachunku prawdopodobieństwa

                 3.1       Zdarzenia losowe, algebra zdarzeń

                 3.2       Definicja i własności prawdopodobieństwa

                 3.3       Zdarzenia niezależne, prawdopodobieństwo warunkowe

                 3.4       Schemat Bernoulliego

                 3.5       Zadania do samodzielnego rozwiązania

4    Zmienna losowa jednowymiarowa i jej rozkłady

                4.1       Pojęcie zmiennej losowej

                4.2       Dystrybuanta zmiennej losowej

                4.3       Rozkład zmiennej losowej skokowej

                4.4       Rozkład zmiennej losowej ciągłej

                4.5       Ważniejsze rozkłady zmiennych losowych

                                  4.5.1   Rozkład zero-jedynkowy (dwupunktowy)

                                  4.5.2   Rozkład Bernoulliego (dwumianowy)

                                  4.5.3   Rozkład Poissona

                                  4.5.4   Rozkład równomierny (jednostajny, prostokątny)

                                  4.5.5   Rozkład normalny

                4.6       Zadania do samodzielnego rozwiązania

5    Rozkłady z próby

                5.1       Rozkład średniej arytmetycznej

                5.2       Rozkład χ2

                5.3       Rozkład t-Studenta

                5.4       Rozkład F Fischera-Snedecora

                5.5       Zadania do samodzielnego rozwiązania

6    Estymacja nieznanych parametrów populacji

                6.1       Estymacja punktowa

                6.2       Estymacja przedziałowa

                                  6.2.1   Podstawowe definicje

                                  6.2.2   Przedział ufności  dla  średniej populacji generalnej

                                  6.2.3   Przedział ufności dla różnicy dwóch średnich

                                  6.2.4   Przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego

                6.3       Zagadnienia minimalnej liczebności próby

                6.4       Zadania do samodzielnego rozwiązania

7    Hipotezy statystyczne

                7.1       Klasyfikacja hipotez statystycznych

                7.2       Hipotezy o średniej populacji generalnej

                7.3       Hipotezy o równości średnich dwóch populacji generalnych

                                      Przykład 7.3

                7.4       Hipotezy o równości dwóch wariancji

                7.5       Hipoteza o zgodności rozkładu empirycznego z rozkładem teoretycznym określonym przez

                             hipotezę

                7.6       Hipotezy o zgodności rozkładów kilku populacji

                7.7       Zadania do samodzielnego rozwiązania

8    Analiza regresji

                8.1       Estymacja parametrów liniowej funkcji regresji

                8.2       Testy istotności dla współczynnika regresji

                8.3       Estymacja oraz testy istotności współczynnika korelacji

                8.4       Zadania do samodzielnego rozwiązania

9    Indeksy statystyczne

                9.1       Indeksy indywidualne

                9.2       Indeksy agregatowe

                9.3       Zadania do samodzielnego rozwiązania

10  Przygotowanie danych do analizy

               10.1    Tworzenie struktury pliku danych

               10.2    Przekształcanie danych

                                   10.2.1   Sortowanie

                                   10.2.2   Filtrowanie

                                   10.2.3   Parametry częściowe/pośrednie

                                   10.2.4   Kopiowanie danych z list parametrów częściowych/pośrednich  lub arkuszy

                                                 wynikowych filtrowania

Tablice statystyczne

              TABLICA 1.  Rozkład dwumianowy (Bernoulliego)

              TABLICA 2.  Rozkład Poissona

              TABLICA 3.  Dystrybuanta rozkładu normalnego standaryzowanego

              TABLICA 4.  Rozkład χ2

              TABLICA 5.  Rozkład t-Studenta

              TABLICA 6.  Rozkład F Fishera-Snedecora

              TABLICA 7.  Wartości krytyczne współczynnika korelacji prostej i wielokrotnej

              TABLICA 8.  Rozkład Kołmogorowa – Smirnowa

              TABLICA 9.  Wartości krytyczne testu Dunnetta

              TABLICA 10.  Wartości krytyczne testu Duncana

              TABLICA 11.  Wartości krytyczne studentyzowanego rozstępu

Literatura

Indeks rzeczowy

DYSTRYBUCJA

 
   
POWRÓT 19304