POWRÓT

PRZYKŁAD 7.3

Przykład 7.3 W celu określenia struktury bezrobocia w pewnej miejscowości M przeprowadzono badania określające liczbę bezrobotnych kobiet i mężczyzn w 8 ostatnich miesiącach uzyskując następujące wyniki:

mężczyźni

195

187

175

146

194

191

194

206

kobiety

219

233

190

210

214

247

225

197

Na poziomie istotności α = 0,05 zweryfikować hipotezę, że w okresie 8 ostatnich miesięcy w miejscowości M było tyle samo bezrobotnych kobiet co mężczyzn.

ROZWIĄZANIE:

Weryfikujemy hipotezę HO: m1=m2 (m1-m2=0),  wobec alternatywnej H1:m1≠m2

Z powyższego ekranu tobl=t Stat, a t0,05;14=Test dwustronny.

Ponieważ – po zaokrągleniu - |tobl=-3,35|› t0,05;14=2,14 (obliczona na podstawie próby wartość statystyki t-Studenta leży poza obszarem dopuszczalnym), więc odrzucamy hipotezę Ho  na korzyść H1.

WNIOSEK:

wyniki badania przeczą hipotezie, że w okresie 8 ostatnich miesięcy w miejscowości M było tyle samo bezrobotnych kobiet co mężczyzn.

 

 
   
POWRÓT