Rozkład dwumianowy Bernoulliego
Bernoulli distribution

Rozkład Poissona
Poisson distribution

Dystrybuanta rozkładu normalnego standaryzowanego
Standard-normal distribution function

Rozkład chi-kwadrat
Chi-square distribution

Rozkład t-Studenta
T-Student distribution

Rozkład F Fishera-Snedecora
F Fisher-Snedecor distribution

Wartości krytyczne współczynnika korelacji
Critical values of correlation coefficients

Rozkład Kołmogorowa-Smirnowa
Kolmogorow-Smirnow distribution

Wartości krytyczne testu Dunnetta
Critical values of Dunnett test

Wartości krytyczne testu Duncana
Critical values of Duncan test

Wartości krytyczne studentyzowanego rozstępu
Critical values of student-ized space